Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Webergoline Kft. online szolgáltatásként bérelhető QlickCRM rendszer (továbbiakban: QlickCRM Rendszer) használatára vonatkozó felételeket.

A QlickCRM Rendszer üzemeltetője, továbbiakban „Szolgáltató”:

 • A cég rövidített elnevezése: Webergoline Kft.
 • A cég elnevezése: Webergoline Korlátol Felelősségű Társaság
 • A cég székhelye: 1123 Budapest, Győri út 2/C 2. em. 6. ajtó
 • Cégjegyzékszám: 01-09-982965
 • Adószám: 23889864-2-43
 • Email:
 • Szerverszolgáltató: Rackforest Zrt. (https://rackforest.com)

A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződés az Előfizető általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét –az ÁSZF elfogadásával jön létre. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít, illetve az Előfizető számára hozzáférhetővé tesz.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató az Előfizető által megadott kapcsolattartó e-mail címre küldött elektronikus üzenetben tájékoztatja az Előfizetőket. Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Előfizető számára elérhető és letölthető legyen a https://qlickcrm.hu/aszf/qlickcrm-aszf.pdf címen.

1. Regisztráció, igénybevétel

A Szolgáltató által működtetett online szolgáltatásként bérelhető QlickCRM Rendszer megrendeléshez regisztrációra van szükség. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval az Előfizető elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. Előfizető a regisztrációval kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a QlickCRM Rendszer vállalkozások, egyéni vállalkozók és egyéb fogyasztónak NEM minősülő szervezetek számára fejlesztett szoftver, és Szolgáltató kizárólag üzleti célra nyújt szolgáltatást az Előfizetőnek.

Az Előfizető nem veheti igénybe a QlickCRM-et olyan vállalkozás támogatására, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a QlickCRM erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Előfizető által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, úgy jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve az Előfizető hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az Előfizetőt a QlickCRM online szolgáltatásának használatából kizárni. A Szolgáltató a valótlan adat(ok) megadásából fakadó szolgáltatás korlátozásból, valamint az Előfizető rendszerből való kizárásából eredő anyagi és üzleti károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

2. Előfizetési díj

A QlickCRM Rendszer egy bérelhető online szolgáltatás. Minden Előfizető a saját adatait nyilvántartó, a többi Előfizetőtől elszeparáltan működő adattárolási egységet, QlickCRM Rendszer SQL adatbázist használ. Az egyes QlickCRM Rendszerekhez más munkatársaknak hozzáférést kizárólag az Adminisztrátori Joggal rendelkező Felhasználó adhat. Egyúttal az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató automata számlázási rendszere a fenti beállítások szerint állítja ki az elektronikus számlát, tehát egy új Felhasználó aktiválásának napjától az adott új felhasználó után is számláz. QlickCRM vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat a felhasználó számára megőrzi, azt az előfizető kérésére elérhetővé teszi. Az Előfizető elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az előfizetési díjak és díjfizetési feltételek módosítására, melyről az Előfizetőt minden esetben legalább 30 nappal előre tájékoztatja. A módosítást követően a QlickCRM használata, vagy díjmódosítás esetén a módosított díj megfizetése a módosítás elfogadását jelenti.

2.1 Technikai feltételek

A QlickCRM Rendszer felhő alapú szoftver, azt nem kell telepíteni. Az előfizetés keretében

Szolgáltató a szoftver használatát az interneten keresztül titkosított csatornán biztosítja.

A QlickCRM Rendszer használatához szükséges minimális technikai követelmények:

 • szélessávú internet kapcsolat, 
 • aktuális verziójú internet böngésző. A gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak.
 • a fenti internet böngésző futtatására alkalmas eszköz (számítógép, laptop)
 • aktív felhasználónév és jelszó ismerete
 • egy felhasználó név és jelszó párossal egyszerre csak egy bejelentkezés történhet

2.2. Ingyenes próbaidőszak

Minden először regisztrált Előfizető számára az első QlickCRM Rendszerének igénylésekor a Szolgáltató 14 nap ingyenes próbaidőszakot biztosít. Az ingyenes próbaidőszak végéig a QlickCRM Rendszer használata külön indoklás nélkül, bármikor felmondható. Az ingyenes próbaidőszak azt a célt szolgálja, hogy az Előfizető kötelezettség mentesen ki tudja próbálni a QlickCRM szoftvert. Ezért az ingyenes próbaidőszak alatt a Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát a szoftver használatából eredő anyagi vagy üzleti károkért.

2.3. Előfizetési díjak, fizetési módok

Az előfizetési díjat az Előfizető előre fizeti meg a Szolgáltató számára. Előfizető a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületen fizeti meg a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére. Bankkártya adatokat a Szolgáltató nem tárol, a bankkártyás fizetést a Szolgáltató külső bankon és/vagy külső szolgáltatón keresztül biztosítja. 

Éves, illetve hosszabb időszakra szóló előfizetés esetén a Szolgáltató banki átutalási módot is biztosíthat az Előfizetőnek.

A QlickCRM használatához az előfizetési díj megfizetése attól a naptól kötelező, amikortól a rendszer kilép az ingyenes próbaidőszakból. 

Az online szolgáltatásként bérelhető QlickCRM Rendszer rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. 

A rendszeres bruttó előfizetési díj az igénybe vett funkcionalitástól és felhasználók számától függ. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a QlickCRM Rendszerbe bejelentkezni. A QlickCRM Rendszerbe egy felhasználóval csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön felhasználó (hozzáférési jog) használata szükséges. 

A használatot a kiválasztott előfizetési díjcsomagban foglalt funkciók és limitek határozzák meg (tárhely, e-mail küldési kvóta). A QlickCRM Rendszer egyes szolgáltatás csomagokra vonatkozó funkcióit, limiteit, és azok díjait a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

Az előfizetési díj tartalmazza a kötelezően felszámítandó általános forgalmi adót. Az előfizetési díj tartalmazza a díjcsomagban meghatározott számú ügyfél kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati választ 1 munkanapon belül, a Rendszer 7/24 órás technikai és biztonsági üzemeltetését, a folyamatos fejlesztéseket.

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton (Számítástechnikai eszköz útján) küld elektronikus számlát Előfizető részére.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat az ügyfél számára megőrzi, azt rendszeréből az Előfizető külön kérésére a fentiek szerint újra kiküldi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze), abban az esetben is, ha az Előfizetőnek emiatt anyagi vagy egyéb üzleti kára keletkezik. A QlickCRM Rendszer előfizetési díjai a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja az Előfizető számára a QlickCRM rendszerben lévő adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket, illetve az Előfizető által beállított automatizmusok és űrlapok működését).

A QlickCRM Rendszer előfizetési díjai a fizetési késedelem miatti felfüggesztést a Szolgáltató maximálisan 14 napig tartja fent, majd amennyiben az előfizetési díjat az előfizetős továbbra sem fizette meg, úgy a Szolgáltató automatikusan törli az Előfizetéshez tartozó QlickCRM-ben tárolt felhasználói és egyéb üzleti adatokat.

3. Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató biztosítja az Előfizető számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető QlickCRM Rendszer működését.

A Szolgáltató garantálja a QlickCRM Rendszer 0-24 órás elérhetőségét, évi 99%-os rendelkezésre állás mellett. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít QlickCRM szolgáltatás számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Az előre tervezett karbantartásból eredő leállásokról a Szolgáltató köteles előzetesen tájékoztatni az Előfizetőt.

Amennyiben QlickCRM az Előfizetőnek kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben az Előfizető az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a Szolgáltató köteles az eredeti állapotot visszaállítani, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni.

Amennyiben az Előfizető késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Előfizetőt.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

3.1. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató  az Előfizető(k) magatartásáért más Előfizetőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Előfizető számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internet szolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve az Előfizető a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató szintén nem felelős az Előfizető bármilyen magatartására visszavezethető okok miatt bekövetkezett károkért, mint, többek között a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Jelen szerződés teljesítése során Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) az Előfizető

hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Szolgáltató továbbá kizárja a közvetett károkért és költségekért való felelősségét.

3.2. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató a bekövetkezett esetleges károkért kártérítési felelősséget legfeljebb a Szolgáltatás három havi díjának megfelelő összeg erejéig vállal, amennyiben megállapítható, hogy a Szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesítette, vagy ha az Előfizetőnek olyan kára származott ami kifejezetten a Szolgáltató hibájából következett be. 

3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei

A Szolgáltató a QlickCRM fejlesztése, üzemeltetése és támogatása során alvállalkozót vehet igénybe.

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • QlickCRM jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni;
 • A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója QlickCRM által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

4. Előfizető kötelezettségei

A QlickCRM Rendszer használatához szükséges minimális technikai követelmények

biztosítása minden körülmények között az Előfizető felelőssége és kötelezettsége.

Az Előfizető köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Előfizető köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

Előfizető kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival és azzal, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság a kéretlen reklámlevelek kiküldését pénzbírsággal sújthatja. A szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért, valamint a levélküldés – beleértve az engedélykérő e-maileket is – jogszerűségéért minden esetben Előfizető felelős. Adatforgalommal és levélküldéssel kapcsolatos visszaélés gyanúja esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és/vagy a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

Előfizető mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendszer használata során kiküldött üzeneteire ne érkezzen spam bejelentés, tartózkodik továbbá minden olyan magatartástól, mely sérti a jó ízlést, mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését.

A QlickCRM Rendszer elérési jogosultságainak kezelését az Előfizető végzi, az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználóval. Az Előfizetőnek lehetősége van felhasználót hozzáadni, törölni, illetve a meglévő felhasználók adatait módosítani továbbá felhasználót aktiválni, inaktiválni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a felhasználó szám változásával a havi előfizetési díj is változhat.

Előfizető felelőssége az általa kezelt felhasználók jelszavának biztonságos tárolása. Ezért illetve az ebből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az általa kezelt felhasználók jelszaván keresztül történik.

5. Adatvédelem

Az Előfizetői adatokat a QlickCRM Rendszer védett, biztonságos adatbázisban tárolja,

és megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően nem használja fel.

Az Előfizető az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megismeri és elfogadja a QlickCRM Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat: https://qlickcrm.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Szolgáltató minden tőle elvárható informatikai biztonsági eszközt alkalmaz a hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére.

6. Titoktartás

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Szolgáltató és az Előfizető a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Előfizetőt jelszavai titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Előfizető személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó által a QlickCRM rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a Felhasználó által a QlickCRM rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja.

7. Szerzői jogok

A QlickCRM Rendszer és QlickCRM Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A QlickCRM Rendszer és QlickCRM Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözítéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. Ezek felhatalmazás nélkül történő felhasználása sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

9. Szerződés megszűnésének esetei

Az Előfizető jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

Amennyiben az Előfizető az előfizetési időszak vége előtt felmondja a szerződést, úgy a már kifizetett előfizetési díjat a Szolgáltató nem fizeti vissza. A Szolgáltató a kifizetett időszakra (vagy az Előfizetés lejáratáig) a QlickCRM Rendszer elérhetőségét és használatának lehetőségét fenntarjta az Előfizető számára. A Szolgáltató az Előfizető külön kérésére az Előfizetés lejárata előtt törli az Előfizető QlickCRM Rendszerben tárolt adatait.  Amennyiben az Előfizető a törlést külön nem kéri, a Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Előfizető által a QlickCRM rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja. Felmondás esetén a Szolgáltató biztosítja az adatok exportálását érvényes előfizetési időszakban.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Az Előfizető az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 14 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha az Előfizető a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha az Előfizető olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a QlickCRM és a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy az Előfizető által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha az Előfizető a QlickCRM-et egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött e-mailben – történhet. A QlickCRM rendszerben rögzített adatok tulajdonosa az Előfizető, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Szolgáltató díjmentesen az Előfizető rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint az Előfizető rendezi a számláját. Az Előfizető a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljeskörűen elszámolnak.

10. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival a Szolgátatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: +36 1 700 4170, . Az Előfizető elfogadja, hogy a QlickCRM ügyfélszolgálata kizárólag az ingyenes próba időszakukat töltő Előfizetőknek, illetve az aktív Rendszerrel rendelkező aktív Előfizetőknek áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Telefonon az Előfizetők munkanap 9.00 és 16.00 óra között kereshetik fel a QlickCRM ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltatónak és az Előfizetőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2023. július